Bieg Lwa 03.06.2018 Triathlon Lwa 09.06.2018

Aquathlon

Regulamin

 1. Organizatorzy:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).
    
 2. Cel:
  1. Upowszechnienie triathlonu oraz aquathlonu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Aquathlon Lwa odbędzie się w dniu 09.06.2018.
  2. Start i strefa zmian będzie znajdowała się nad Jeziorem Lusowskim.
  3. Meta będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
    
 4. Program imprezy:
  • 07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie)
  • 08:15 - zakończenie wydawania pakietów startowych dla AQUATHLONU
  • 08:50 - odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników (plaża) startujących w AQUATHLONIE
  • 09:00 - START AQUATHLONU na dystansie 200m pływania + 1km biegu
  • 09:15 - START AQUATHLONU na dystansie 400m pływania + 2km biegu
  • 10:00 - dekoracja AQUATHLONU.
    
 5. Dystans i trasa:
  1. AQUATHLON (dzieci w wieku 10-13 lat) dystans: 200m pływania + 1km biegu.
  2. AQUATHLON (dzieci w wieku 14-15 lat) dystans: 400m pływania + 2km biegu.
  3. Pianki są dozwolone.
    
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów (9 czerwca) w godzinach 07:00-08:30.
    
 7. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Aquathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody oraz na mecie biegu.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:
  1. Aquathlon na dystansie 200 metrów pływania + 1km biegu:
   • dziewczynki i chłopcy 10-11 lat
   • dziewczynki i chłopcy 12-13 lat.
  2. Aquathlon na dystansie 400 metrów pływania + 2km biegu:
   • dziewczynki i chłopcy 14-15 lat.
     
 9. Nagrody:
  1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w każdej kategorii otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Aquathlon Lwa otrzymują pamiątkowy medal.
    
 10. Warunki uczestnictwa:
  1. W Aquathlonie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2003-2008 za pisemną zgodą opiekuna prawnego
  2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  3. Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb wewnętrznych organizatora. 
  4. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestników w celu promocji aquathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji zawodów przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
  5. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
    
 11. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 9 stycznia do 3 czerwca 2018 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.pl.
  2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 9 czerwca 2018 w godzinach od 07:00 do 08:30.
  3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która została zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
  4. Limit uczestników: 100 osób.
    
 12. Opłata startowa:
  1. W zawodach Aquathlon Lwa 2018 obowiązuje opłata startowa: 40 zł.
  2. W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
   • skarpetek kompresyjnych marki ROYAL BAY Low Cut – w przypadku wyboru skarpetek zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 30 zł
  3. Opłata starowa musi zostać wniesiona poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w Aquathlonie.
  5. Organizator wystawia faktury VAT na życzenie zawodnika.
     
 13. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który zgłosi się do aquathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
   • czepek;
   • sportową, okolicznościową niespodziankę Biegu Lwa;
   • zestaw regeneracyjny Lidl;
   • upominki od pozostałych partnerów.
     
 14. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „wyniki”.
   
 15. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Aquathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
    
 16. Uwagi końcowe:
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 3 czerwca 2018 roku o godz. 23:59 lub wcześniej w przypadku wyczerpania limitu uczestników.
  2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w Biurze Zawodów.
  3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Aquathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Aquathlonie. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
  8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Aquathlonie.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik lub jego opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Organizatorzy Aquathlonu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni