Bieg Lwa 18.05.2019 Triathlon Lwa 8.06.2019

Aquathlon

Regulamin

 1. Cel:
  1. Upowszechnienie triathlonu oraz aquathlonu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
  4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.
    
 2. Organizatorzy:
  1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
  4. Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Aquathlon odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019.
  2. Start aquathlonu zostanie podzielony na dwie grupy: 09:00 - dystans 200m pływania + 1km biegu, 09:20 - dystans 475m pływania i 2km biegu. Miejsce startu i strefy zmian będzie znajdowało się na plaży nad Jeziorem Lusowskim.
  3. Meta będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
    
 4. Warunki uczestnictwa:
  1. W Aquathlonie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2003 - 2009 za pisemną zgodą opiekuna prawnego
  2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
    
 5. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 29 marca do 2 czerwca 2019 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.plPo 2 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
  2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 100 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników Partnerów Triathlonu Lwa i elity poza wyznaczonym limitem.
  4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
  5. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 8 czerwca).
    
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (8 czerwca) w godzinach 07:00-08:45.
    
 7. Dystans i trasa:
  1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Jeziorze Lusowskim.
  2. Trasa konkurencji biegowej przebiega ścieżką leśną, chodnikiem i drogą asfaltową w okolicy jeziora Lusowskiego.
  3. Dystans:
   • Aquathlon dzieci w wieku: 10-13 lat (urodzone w latach: 2006-2009): dystans: 200m pływania + 1km biegu
   • Aquathlon młodzieży w wieku 14-16 lat (urodzone w latach: 2003-2005): dystans: 475m pływania + 2km biegu.
  4. Podczas aquathlonu nie obowiązują limity czasowe.
    
 8. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:
  1. Pianki są zabronione.
  2. W trakcie konkurencji biegowej zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe.

 9. Program zawodów: 
  • 07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie),
  • 08:30 - zakończenie wydawania pakietów startowych dla Aquathlonu dzieci,
  • 08:45 - zakończenie wydawania pakietów startowych dla Aquathlonu młodzieży,
  • 08:50 - odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników (plaża) startujących w Aquathlonie dzieci,
  • 09:00 - START Aquathlonu dzieci na dystansie 200m pływania + 1km biegu,
  • 09:15 - odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników (plaża) startujących w Aquathlonie młodzieży,
  • 09:20 - START Aquathlonu młodzieży na dystansie 475m pływania + 2km biegu,
  • 09:45 - dekoracja AQUATHLONU.
    
 10. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Aquathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
   • po wyjściu z wody,
   • na mecie biegu.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 11. Depozyt:
  1. W dniu zawodów, w godzinach 08:00 - 18:00 przy biurze zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).
  3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

 12. Opłata startowa:
  1. Za każdego z zawodników opiekunowie muszą dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  2. W zawodach Aquathlon Lwa 2019 obowiązuje opłata startowa: 39zł.
  3. Powyższa kwota opłaty startowej będzie obowiązywała również w dniu zawodów, w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń.
  4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z triathlonu.
  5. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.

 13. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
   • czepek;
   • upominki od pozostałych partnerów;
   • zestaw regeneracyjny Lidl.
     
 14.  Klasyfikacje i kategorie wiekowe:
  1. Aquathlon dzieci na dystansie 200 metrów pływania + 1km biegu:
   • dziewczynki i chłopcy 10-11 lat (roczniki 2008-2009),
   • dziewczynki i chłopcy 12-13 lat (roczniki 2006-2007).
  2. Aquathlon młodzieży na dystansie 475 metrów pływania + 2km biegu:
   • dziewczynki i chłopcy 14-15 lat (roczniki 2003-2005)
  3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.
    
 15. Nagrody:
  1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
    
 16. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „Wyniki”.
   
 17. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Aquathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 18. Ochrona danych osobowych:
  1. Dane osobowe uczestników Aquathlonu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Aquathlonie Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  3. Opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  4. Opiekun uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych podopiecznego oraz ich poprawiania;
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając uczestnika do aquathlonu opiekun wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Opiekunowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

 19. Uwagi końcowe: 
  1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
  2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Aquathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Aquathlonie. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  5. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność zgłaszającego go opiekuna prawnego, a opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, zgłaszając uczestnika wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
  7. Organizator zaleca Uczestnikom i ich opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Aquathlonie.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  10. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Organizatorzy Aquathlonu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni