Bieg Lwa 20.05.2023 Triathlon Lwa

Regulamin

Regulamin

I.  Organizatorzy:

 1. Fundacja Bieg Lwa (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15, 62 – 080 Tarnowo Podgórne).
 3. Gmina Tarnowo Podgórne.
 4. Fundacja Krok do Natury (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
 5. Firma Piotr Książkiewicz (ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec).

II. Charakterystyka ogólna:

 1. Aquathlon Lwa do zawody, które odbędą się 11 czerwca 2022 na plaży oraz ścieżkach leśnych nad jeziorem Lusowskim oraz w samym jeziorze. Rywalizacja składa się z biegu oraz pływania – w zależności od wieku na dystansach: 200m pływania + 1 km biegu (8-11 lat) lub 400m pływania (na dwóch pętlach z wyjściem na plażę) + 2 km biegu (12-16 lat).
 2. Maksymalna liczba zawodników: 100.

III.  Cel zawodów:

 1. Upowszechnienie triathlonu oraz aquathlonu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
 3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
 4. Aktywizowanie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne do aktywności fizycznej.

IV.  Termin i miejsce zawodów:

 1. Aquathlon odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022.
 2. Harmonogram startów:
  • 09:00 - START dystansu 400m pływania + 2km biegu;
  • 12:30 - START dystansu 200m pływania + 1km biegu;
  • godziny startów mogą ulec zmianie.
 3. Miejsce startu: plaża nad Jeziorem Lusowskim.
 4. Meta zawodów i strefa zmian: parking w pobliżu plaży w Lusowie.
 5. Szczegółowy program zawodów:
  • 08:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie);
  • 08:30 - zakończenie wydawania pakietów startowych dla Aquathlonu młodzieży;
  • 08:50 - odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników (plaża) startujących w Aquathlonie młodzieży;
  • 09:00 - START Aquathlonu młodzieży na dystansie 400m pływania + 2km biegu;
  • 12:00 - zakończenie wydawania pakietów startowych dla Aquathlonu dzieci;
  • 12:20 - odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników (plaża) startujących w Aquathlonie dzieci;
  • 12:30 - START Aquathlonu dzieci na dystansie 200m pływania + 1km biegu;
  • 13:00 - dekoracja AQUATHLONU.

V. Trasa, dystans i limity czasowe:

 1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na Jeziorze Lusowskim.
 2. Trasa konkurencji biegowej zostanie wyznaczona na ścieżkach leśnych nad jeziorem Lusowskim.
 3. Dystanse / konkurencje:
  • Aquathlon dzieci w wieku: 8-11 lat (urodzone w latach: 2011-2014): dystans: 200m pływania + 1km biegu
  • Aquathlon młodzieży w wieku 12-16 lat (urodzone w latach: 2006-2010): dystans: 400m pływania (2 pętle z wyjściem na plaże) + 2km biegu.

VI. Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie (52.433318, 16.693892).
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy (11 czerwca 2022) w godzinach 08:00-13:15, przy czym zawodnicy muszą pojawić się w biurze najpóźniej na 30 minut przed startem swojej konkurencji.

VII. Zasady uczestnictwa:

 1. W Aquathlonie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2006 - 2014, które nie ukończyły 16 roku życia w dniu zawodów, za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 4. Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz uczestnika dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami zawodów.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 7 maja do 5 czerwca 2022 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.pl. Po 5 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 100 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zawodników.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 4. Każdy ze zgłoszonych zawodników musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów (w dniu 11 czerwca 2022).

IX. Opłata startowa:

 1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Wysokość opłaty startowej:
  • 39,99 zł - do 5 czerwca 2022;
  • 59,99 zł - w dniu 11 czerwca 2022 w stacjonarnym biurze zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 100 uczestników).
 3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w Aquathlonie.
 4. Zmiana terminu / odwołanie zawodów:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu zawodów niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub zastępcze zawody zaproponowane przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 5. Na życzenie zgłaszającego (rodzica lub opiekuna) zostanie wystawiona faktura VAT.

X. Świadczenia organizatora:

 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla uczestników obu dystansów:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • numer startowy;
  • zabezpieczenie wodne i medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody;
  • pakiet żywieniowy Lidl oraz wafle Good Food.
 2. Ponadto każdy z zawodników, który wniesie opłatę startową ma możliwość nabyć w preferencyjnej cenie:
  • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach - 11,99 zł;
  • czepek ZONE3 - 9,99 zł.
 3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

XI.  Pomiar czasu, punkty kontrolne i odżywcze:

 1. Pomiar czasu:
  • usługę pomiaru czasu podczas Triathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych;
  • oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto;
  • niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika;
  • warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego;
  • oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „Wyniki”.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
  • po wyjściu z wody;
  • na mecie zawodów.

XII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

 1. Na etapie pływackim obowiązkowe jest posiadanie czepka w kolorze kontrastującym z taflą wody. Mile widziane będzie posiadanie czepka z tegorocznej lub minionych edycji Triathlonu Lwa (nie jest on częścią podstawowego pakietu startowego).
 2. Użycie pianek jest zakazane.

XIII. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:

 1. Aquathlon dzieci na dystansie 200 metrów pływania + 1km biegu:
  • dziewczynki i chłopcy 8-9 lat (roczniki 2013-2014);
  • dziewczynki i chłopcy 10-11 lat (roczniki 2011-2012).
 2. Aquathlon młodzieży na dystansie 400 metrów pływania + 2km biegu:
  • dziewczynki i chłopcy 12-13 lat (roczniki 2009-2010);
  • dziewczynki i chłopcy 14-16 lat (roczniki 2006-2008).
 3. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia.
 4. Nagrody:
  • trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe;
  • odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

XIV.  Depozyt:

 1. W dniu zawodów, w godzinach przy biurze zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy na czas trwania zawodów.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu), który zdecyduje o przyjęciu danego przedmiotu i wyda pokwitowanie.
 3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 18:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach (przez kilka tygodni po imprezie). Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

XV. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników Aquathlonu Lwa będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Aquathlonie Lwa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestników w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące.
 4. Opiekunowie mają prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do aquathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

XVI.  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i dostosowywania go do obowiązujących w terminie zawodów rządowych restrykcji / obostrzeń. Zmiany w regulaminie, które nie wpływają na formułę i zasady rozgrywania imprezy nie wpływają na zasady zwrotów opłat startowych i możliwości rezygnacji opisanych w punkcie X. niniejszego regulaminu.
 2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Aquathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna i to rodzic / opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Rodzice / Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Rodzic / Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach, a Rodzic / Opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.
 9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 11. Postępowanie reklamacyjne:
  • reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Aquathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.plz dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy;
  • reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane;
  • reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
  • decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 12. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy Aquathlonu Lwa

Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni