Bieg Lwa 21.05.2017 Triathlon Lwa 10.06.2017

Sztafeta 1/4 IronMan

Regulamin

 1. Organizatorzy:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
    
 2. Cel:
  1. Upowszechnienie triathlonu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Triathlon Lwa odbędzie się w dniu 10.06.2017.
  2. Start będzie znajdował się nad Jeziorem Lusowskim.
  3. Meta będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
  4. Strefa zmian będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
    
 4. Program imprezy:
  • 07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie)
  • 12:00 - zakończenie wydawania pakietów na dystansie 1/4 IRONMAN (w tym sztafet)
  • 12:30 - 13:15 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian zawodników dystansu 1/4 IRONMAN (w tym sztafet)
  • 13:30 - START dystansu 1/4 IRONMAN (w tym sztafet)
  • 17:00 – 17:30 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystansu 1/4 IRONMAN (w tym sztafet)
  • 17:30 - dekoracja zwycięzców OPEN, kategorii wiekowych oraz sztafet dystansu 1/4 IRONMAN.
    
 5. Dystans i trasa:
  1. Dystans: 950 m pływanie (2 pętle) + 45 km rower (4 pętle) + 10,5 km bieg (2 pętle).
  2. Pianki są dozwolone.
  3. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.
  4. Podczas konkurencji rowerowej drafting jest zabroniony (jazda na kole zabroniona).
  5. Podczas zawodów na dystansie 1/4 Ironman będą wprowadzone limity czasowe:
   • pływanie 40 min
   • rower 2h 30 min
   • limit końcowy 4h 00 min
   • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).
     
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów (10 czerwca) w godzinach 7:00-12:00.
    
 7. Punkty odświeżania:
  W punktach odświeżania i na mecie dostępna będzie woda oraz owoce.
   
 8. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Triathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, na pętli rowerowej oraz na mecie zawodów.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 9. Klasyfikacje:
  • Nagradzane będą 3 pierwsze sztafety.
    
 10. Zasady rozgrywania triathlonu sztafet:
  1. Każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest "dedykowany" jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg.
  2. Pierwsza zmiana (po pływaniu) nastąpi w części strefy zmian.
  3. Druga zmiana (po jeździe rowerowej) nastąpi w części strefy zmian.
  4. Maksymalna liczba sztafet to 33 zespoły.
    
 11. Nagrody:
  1. Trzy pierwsze sztafety otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Triathlon Lwa otrzymują pamiątkowy medal.
    
 12. Warunki uczestnictwa:
  1. W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik który ukończy 16 rok życia.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do triathlonu przy pomocy formularza zgłoszeniowego (zgłoszenia dokonuje kapitan sztafety), wniesienie opłaty startowej oraz podpisanie oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność przez wszystkich członków sztafety (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
  3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu zawodów nie osiągnęli pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Triathlonu Lwa oraz dokumentowania zawodów.
  5. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty, legitymację szkolną (dotyczy niepełnoletnich) lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 13. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 10 stycznia 2017 roku do 2 czerwca 2016 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.pl.
  2. Zgloszenia dokonuje kapitan sztafety.
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 10 czerwca 2017 w godzinach od 07:00 do 12:00. Biuro zawodów zamknięte zostanie o godzinie 12:00.
  4. Za zgłoszoną sztafetę uważa się taką, której kapitan wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową.
  5. Limit uczestników: 30 zespołów.
    
 14. Opłata startowa:
  1. W zawodach Triathlon Lwa 2017 obowiązuje opłata startowa:
   • dla pierwszych 22 sztafet które dokonają kompletnego zgłoszenia - 166 zł
   • dla kolejnych 11 sztafet (23-33) które dokonają kompletnego zgłoszenia - 222 zł.
  2. Każda sztafeta (jej kapitan) musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z triathlonu.
  4. Organizator wystawia faktury VAT na życzenie zawodnika.
    
 15. Świadczenia:
  1. Każda ze sztafet która zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowe medale (dla każdego z członków sztafety).
  2. Pakiet zawiera:
   • numery startowy oraz chip do pomiaru czasu
   • czepek ZONE3
   • sportowe okolicznościowe niespodzianki Biegu Lwa
   • zestawy regeneracyjne Lidl
   • upominki od pozostałych partnerów.

 16. Rowery:
  Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) dozwolone.
   
 17. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „wyniki”.
   
 18. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Triathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
    
 19. Uwagi końcowe:
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 02.06.2017r. o godz. 23:59 lub w przypadku wyczerpania limitu uczestników w odpowiednich kategoriach.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników.
  4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko; Wszyscy Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażający zgodę na start w zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  10. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik lub jego opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

   Organizatorzy Triathlonu Lwa
Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni