Bieg Lwa 21.05.2017 Triathlon Lwa 10.06.2017

1/8 IronMan

Regulamin

 1. Organizatorzy:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
    
 2. Cel:
  1. Upowszechnienie triathlonu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Triathlon Lwa odbędzie się w dniu 10.06.2017.
  2. Start będzie znajdował się nad Jeziorem Lusowskim.
  3. Meta będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
  4. Strefa zmian będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
    
 4. Program imprezy:
  • 07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie)
  • 08:15-09:45 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla zawodników dystansu 1/8 IRONMAN
  • 09:30 - zakończenie wydawania pakietów na dystansie 1/8 IRONMAN
  • 10:00 - START dystansu 1/8 IRONMAN
  • 11:30 - 12:15 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystansu 1/8 IRONMAN
  • 12:15 - 12:30 - wyprowadzanie pozostałych rowerów oraz pozostałego sprzętu zawodników ze strefy zmian przez wolontariuszy
  • 13:00 - dekoracja zwycięzców OPEN oraz kategorii wiekowych dystansu 1/8 IRONMAN.
    
 5. Dystans i trasa:
  1. Dystans: 475 m pływanie (1 pętla) + 22,5 km rower (2 pętle) + 5,2 km bieg (1 pętla).
  2. Pianki są dozwolone.
  3. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.
  4. Podczas konkurencji rowerowej drafting jest zabroniony (jazda na kole zabroniona).
  5. Podczas zawodów na dystansie 1/8 Ironman będą wprowadzone limity czasowe:
   • pływanie 20 min
   • rower 1h 15 min
   • limit końcowy 2h 00 min
   • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).
     
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów (10 czerwca) w godzinach 7:00-09:30.
    
 7. Punkty odświeżania:
  W punktach odświeżania i na mecie dostępna będzie woda oraz owoce.
   
 8. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Triathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian, na pętli rowerowej oraz na mecie zawodów.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:
  • K i M 20 (16-29lat)
  • K i M 30 (30-39lat)
  • K i M 40 (40-49lat)
  • K i M 50+ (powyżej 50 lat).
    
 10. Nagrody:
  1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji OPEN otrzyma statuetki oraz nagrody finansowe (kobiety i mężczyźni):
   • 1 miejsce 600 zł
   • 2 miejsce 400 zł
   • 3 miejsce 200 zł.
  2. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Triathlon Lwa otrzymują pamiątkowy medal.
    
 11. Warunki uczestnictwa:
  1. W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który ukończy (najpóźniej w dniu zawodów) 16 rok życia.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do triathlonu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesienie opłaty startowej oraz podpisanie oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
  3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu zawodów nie osiągnęli pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Triathlonu Lwa oraz dokumentowania zawodów.
  5. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.
    
 12. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 10 stycznia 2017 roku do 2 czerwca 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.pl.
  2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 10 czerwca 2017 w godzinach od 07:00 do 09:30. Biuro zawodów zamknięte zostanie o godzinie 09:30.
  3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełnia formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
  4. Limit uczestników: 333 osoby.
  5. Do dnia 3 czerwca 2017 roku istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika - INSTRUKCJA PRZENIESIENIA OPŁATY STARTOWEJ.
    
 13. Opłata startowa:
  1. W zawodach Triathlon Lwa 2017 (na dystansie 1/8 IM) obowiązuje opłata startowa:
   • dla pierwszych 222 osób które dokonają kompletnego zgłoszenia - 66 zł
   • dla kolejnych 111 osób (223-333) które dokonają kompletnego zgłoszenia - 99 zł.
   W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
   • skarpetek kompresyjnych marki ROYAL BAY Low Cut – w przypadku wyboru skarpetek zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 29,90 zł
   • daszka do biegania marki ZONE3 z logotypem Triathlon Lwa - w przypadku wyboru daszka zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 59,90 zł.
  2. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z triathlonu, istnieje natomiast możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika (do dnia 2 czerwca).
  4. Organizator wystawia faktury VAT na życzenie zawodnika.
    
 14. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu
   • czepek ZONE3
   • sportową, okolicznościową niespodziankę Biegu Lwa
   • zestaw regeneracyjny Lidl
   • upominki od pozostałych partnerów.
   
 15. Rowery:
  Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) dozwolone.
   
 16. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „wyniki”.
   
 17. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Triathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
    
 18. Uwagi końcowe:
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 02.06.2017r. o godz. 23:59 lub w przypadku wyczerpania limitu uczestników
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników.
  4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażający zgodę na start w zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym
  10. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik lub jego opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

   Organizatorzy Triathlonu Lwa
Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni