Bieg Lwa 21.05.2017 Triathlon Lwa 10.06.2017

Aquathlon

Regulamin

 1. Organizatorzy:
  1. Stowarzyszenie Bieg Lwa ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Gmina Tarnowo Podgórne.
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne.
    
 2. Cel:
  1. Upowszechnienie triathlonu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
  3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne, pokazanie walorów turystycznych.
    
 3. Termin i miejsce:
  1. Triathlon Lwa odbędzie się w dniu 10.06.2017.
  2. Start i strefa zmian będzie znajdowała się nad Jeziorem Lusowskim.
  3. Meta będzie znajdowała się na parkingu w pobliżu plaży w Lusowie.
    
 4. Program imprezy:
  • 07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (parking przy OSP w Lusowie)
  • 08:15 - zakończenie wydawania pakietów startowych dla AQUATHLONU
  • 08:50 - odprawa techniczna oraz weryfikacja zawodników (plaża) startujących w AQUATHLONIE
  • 09:00 - START AQUATHLONU na dystansie 200m pływania + 1km biegu
  • 09:15 - START AQUATHLONU na dystansie 400m pływania + 2km biegu
  • 10:00 - dekoracja AQUATHLONU.
    
 5. Dystans i trasa:
  1. AQUATHLON (dzieci w wieku 10-13 lat) dystans: 200m pływania + 1km biegu.
  2. AQUATHLON (dzieci w wieku 14-15 lat) dystans: 400m pływania + 2km biegu.
  3. Pianki są dozwolone.
  4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny).
    
 6. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się na parkingu przy OSP w Lusowie.
  2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów (10 czerwca) w godzinach 07:00-08:15.
    
 7. Pomiar czasu:
  1. Pomiar czasu podczas Aquathlonu Lwa wykona firma STS Timing przy pomocy chipów pasywnych.
  2. Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody oraz na mecie biegu.
  3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
  4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
  5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
    
 8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:
  1. Aquathlon na dystansie 200 metrów pływania + 1km biegu:
   • dziewczynki i chłopcy 10-11 lat
   • dziewczynki i chłopcy 12-13 lat.
  2. Aquathlon na dystansie 400 metrów pływania + 2km biegu:
   • dziewczynki i chłopcy 14-15 lat.
     
 9. Nagrody:
  1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w każdej kategorii otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Aquathlon Lwa otrzymują pamiątkowy medal.
    
 10. Warunki uczestnictwa:
  1. W Aquathlonie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2002-2007 za pisemną zgodą opiekuna prawnego
  2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Triathlonu Lwa oraz dokumentowania zawodów.
  4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
    
 11. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 10 stycznia 2017 roku do 2 czerwca 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonlwa.pl.
  2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 10 czerwca 2017 w godzinach od 07:00 do 08:15.
  3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która została zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
  4. Limit uczestników: 100 osób.
    
 12. Opłata startowa:
  1. W zawodach Aquathlon Lwa 2017 obowiązuje opłata startowa: 33 zł.
  2. W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
   • skarpetek kompresyjnych marki ROYAL BAY Low Cut – w przypadku wyboru skarpetek zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 29,90 zł
   • daszka do biegania marki ZONE3 z logotypem Triathlon Lwa - w przypadku wyboru daszka zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 59,90 zł.
  3. Opłata starowa musi zostać wniesiona poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w Aquathlonie.
  5. Organizator wystawia faktury VAT na życzenie zawodnika.
     
 13. Świadczenia:
  1. Każdy z zawodników który zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.
  2. Pakiet startowy zawiera:
   • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu
   • czepek
   • sportową, okolicznościową niespodziankę Biegu Lwa
   • zestaw regeneracyjny Lidl
   • upominki od pozostałych partnerów.
     
 14. Wyniki:
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonlwa.pl w zakładce „wyniki”.
   
 15. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą Aquathlon Lwa należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bieglwa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
    
 16. Uwagi końcowe:
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 02.06.2017r. o godz. 23:59 lub w przypadku wyczerpania limitu uczestników.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników.
  4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażający zgodę na start w zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  10. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik lub jego opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

   Organizatorzy Triathlonu Lwa
Triathlon Lwa Bieg Lwa

Partnerzy główni

Partnerzy techniczni